Ogłoszenia Finansowe

Sklep Internetowy

Noble Securities S.A.

Noble Securities SA, jako aktywny uczestnik rynku kapitałowego, oferuje swoim Klientom kompleksową obsługę w obrocie papierami wartościowymi. Spółka koncentruje swoją działalność na transakcjach instrumentami finansowymi zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Noble Securities SA wspiera Klientów w pozyskaniu kapitału zarówno poprzez publiczne jak i niepubliczne emisje papierów wartościowych.

Pierwotny rynek stanowi priorytetowy obszar działalności Noble Securities SA. Wsparcie podmiotom planującym publiczną emisję akcji oferuje Biuro Emisji i Operacji Kapitałowych oraz Biuro Analiz i Informacji. Kompleksowa oferta obejmuje działania poprzedzające wprowadzenie Spółki na giełdę, debiut na GPW oraz kolejne emisje papierów wartościowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów planujących publiczne subskrypcje Noble Securities SA poszerzył zakres świadczonych usług oferując wsparcie w realizacji kampanii Public Relations i Investor Relations publicznych ofert. Oprócz działań na rynku publicznym Noble Securities SA oferuje również Spółkom obsługę transakcji pozyskania kapitału na rynku niepublicznym.

Drugim głównym obszarem aktywności Noble Securities SA jest działalność brokerska. Doświadczona kadra Biura Operacji Brokerskich pozwala oferować kompleksową obsługę w transakcjach instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz Towarowej Giełdzie Energii SA. Noble Securities SA oferuje swoim Klientom obecne na rynku nowoczesne instrumenty finansowe, profesjonalne wsparcie maklerów oraz komfortowo wyposażone sale notowań.

Noble Securities SA pośredniczy również w obrocie Prawami Majątkowymi wynikającymi ze Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych (OZE), organizowanym przez Towarową Giełdę Energii SA. Zgodnie z Ustawą o Giełdach Towarowych z dnia 26 października 2000 roku, Noble Securities SA reprezentuje w transakcjach giełdowych podmioty, które nie są członkami Giełdy, a które chcą uczestniczyć w obrocie Prawami Majątkowymi. Są nimi przede wszystkim wytwórcy energii z OZE i z wysokosprawnej kogeneracji oraz podmioty zobowiązane do nabycia PM i przedłożenia Świadectw Pochodzenia Prezesowi URE do umorzenia. Noble Securities SA, jako członek Towarowej Giełdy Energii, pośredniczy w obrocie energią elektryczną z fizyczną dostawą na wszystkich rynkach energii elektrycznej z fizyczną dostawą organizowanych przez TGE.

Spółka, jako Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, oferuje swoje usługi również młodym i innowacyjnym przedsiębiorstwom o wysokim potencjale wzrostu. Spółki te, nie spełniając wymogów rynku regulowanego, mogą pozyskać kapitał na finansowanie swojej strategii rozwoju poprzez notowania na rynku NewConnect. Nabyte doświadczenie oraz profesjonalny zespół gwarantują, że powierzone nam prace wykonywane są z należytą starannością, a elastyczność w stosunku do Klienta sprawia, iż współpraca zarówno z Klientem, jak i podmiotami pracującymi przy realizacji projektów, przebiega sprawnie i terminowo.

Noble Securities SA jako Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst wspiera podmioty w emisji dłużnych papierów wartościowych na tym rynku, jak również dokonuje transakcji dłużnymi papierami wartościowymi na rynku Catalyst.

Www.bank spółdzielczy biała rawska kredyt hipoteczny
doradcy kredytowi

Co wybrać kredyt w banku czy pożyczkę pozabankową? Taki dylemat mają najczęściej osoby, które mają ograniczoną zdolność kredytową.
Zapraszamy do kontaktu z doradcą od spraw kredytów gotówkowych.
Najczęściej osoby, które są przekonane, że nie mają szansy na kredyt w banku, dzięki pomocy doradcy kredytowego taki kredyt otrzymują.

Zapraszamy do kontaktu
DORADCA KREDYTOWY